Договір публічної оферти

Терміни та визначення

– Сайт – https://slyvka.com.ua та всі його веб-сторінки;

– Товар – предмет торгівлі зображення та/або опис якого розміщено на Сайті;

– Публічна оферта – спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція інтернет-магазину «slyvka.com.ua» укласти договір купівлі-продажу Товарів (в електронній формі) на заздалегідь визначених умовах;

– Користувач/Покупець – особа, яка переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє, та/або отримує, та/або резервує Товари із використанням технічних можливостей Сайту;

– Одержувач – Покупець або особа, яка від імені Покупця фактично отримує Товар;

– Замовлення – оформлений з використанням технічних можливостей Сайту запит Користувача на покупку обраних ним Товарів;

– Акцепт – дії Користувача, спрямовані на погодження умов цієї Публічної оферти.

 

1. Загальні положення

1.1. Інформація, що розміщена на Сайті, містить умови пропозиції придбання Товару, яка адресована невизначеному колу осіб.

1.2. Сторони домовились вважати акцептом Публічної оферти факт оформлення Покупцем замовлення на Сайті. Оформляючи замовлення на Сайті, Покупець засвідчує свою згоду з усіма без винятку положеннями цієї Публічної оферти, а також підтверджує, що він ознайомлений з усіма її умовами.

1.3. Оплата Товару відбувається шляхом безготівкового розрахунку у національній валюті України – гривні, перерахуванням на банківський рахунок з допомогою платіжної системи LiqPay.

2. Інформація про Товар та його ціна

2.1. Щодо кожної одиниці Товару на Сайті розміщена детальна інформація, зокрема зображення Товару, його артикул, доступні розміри, вартість за одиницю тощо.

2.2. Вартість Товару, розміщеного на Сайті, вказана з урахуванням ПДВ.

3. Порядок оформлення Замовлення

3.1. Користувач/Покупець оформлює Замовлення на будь-який Товар самостійно.

3.2. У випадку відсутності Замовленого Товару адміністрація інтернет-магазину «slyvka.com.ua» повідомить Користувача/Покупця про його відсутність.

3.3. У випадку відсутності Замовленого Товару Користувач/Покупець має право замінити його на Товар аналогічної моделі або анулювати Замовлення.

3.4. Покупець має право скасувати замовлення до моменту відправлення Товару на зазначену ним адресу, зателефонувавши за номером, зазначеним на Сайті.

3.5. Термін формування Замовлення становить від двох робочих днів до двох тижнів у порядку черги залежно від завантаженості Сайту.

4. Доставка Товару

4.1. Доставка товарів, замовлених на Сайті, відбувається службами доставки по території України (за винятком Автономної Республіки Крим та інших тимчасово окупованих територій України). Доставка відбувається за рахунок Покупця відповідно до положень та умов цих служб.

4.2. Покупець шляхом Акцепту цієї Публічної оферти беззастережно і у повному обсязі погоджується з Правилами перевезення вантажів служб доставки.

4.3. При отриманні Товару Покупець зобов’язаний перевірити товар за кількістю, якістю та комплексністю.

4.3.1. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару Покупець підтверджує власним підписом у товаро-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника, видатковій накладній та/або інших документах при отриманні Товару.

4.3.2. Інтернет-магазин «slyvka.com.ua» гарантує відвантаження Товару службі доставки у кількості, зазначеній і оплаченій Покупцем, в комплектності згідно зі специфікацією цього Товару і в належному (придатному до використання за цільовим призначенням) стані і якості.

4.4. Ризик випадкового знищення та/або пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передачі йому Товару та/або проставляння Покупцем підпису в документах, що підтверджують доставку Товару.

5. Повернення Товару

5.1. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №172, друковані видання належної якості обміну (поверненню) не підлягають.

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Права інтернет-магазину:

6.1.1. В односторонньому порядку призупинити продаж Товарів та надання послуг доставки (відмовити в оформленні Замовлення/продажі та доставці Товарів) у випадку порушення Користувачем/Покупцем умов Публічної оферти;

6.1.2. На власний розсуд в односторонньому порядку змінювати ціну на Товари. У будь-якому випадку ціна Товару підтвердженого Замовлення залишається незмінною;

6.1.3. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів інтернет-магазин «slyvka.com.ua» має право анулювати Замовлення Покупця, обов’язково повідомивши про це Покупця електронним повідомленням або дзвінком;

6.1.4. На власний розсуд в односторонньому порядку змінювати умови Публічної оферти, розміщуючи її в новій редакції на Сайті. Зміни стають чинними з моменту їх оприлюднення;

6.1.5. Розміщувати на Сайті інформацію про рекламні заходи та маркетингові заходи, що відбуваються за участю інтернет-магазину «slyvka.com.ua» та/або третіми особами-партнерами магазину. Також відповідно до умов цієї Публічної оферти надсилати на адресу електронної пошти Користувачів електронні листи з інформацією про новини, рекламні заходи, маркетингові активності, інші комерційні пропозиції;

6.1.6. Організовувати доставку Замовлень послугами з доставки третіх осіб.

6.2. Обов’язки інтернет-магазину:

6.2.1. Виконувати належно оформлені та підтверджені Замовлення Покупця;

6.2.2. Перевірити кількісні та якісні характеристики Товару під час його пакування та підготовки до доставки;

6.2.3. Не розголошувати інформацію про персональні дані Користувачів та Покупців;

6.2.4. Надати кожній особі можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій інтернет-магазину, що надходять на адресу електронної пошти Користувача/Покупця.

6.3. Права Користувача/Покупця:

6.3.1. Обирати Товари, оформлювати та скеровувати Замовлення з використанням технічних можливостей Сайту;

6.3.2. Вимагати від інтернет-магазину «slyvka.com.ua» виконання його обов’язків передбачених цією Публічною офертою та чинним законодавством України;

6.3.3. Відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій інтернет-магазину «slyvka.com.ua», що надходять на адресу електронної пошти Користувача.

6.4. Обов’язки Користувача/Покупця:

6.4.1. До моменту Акцепту цієї Публічної оферти ознайомитись з усіма її умовами та положеннями;

6.4.2. Ознайомитись з інформацією про Товар (його описом), яка розміщена на Сайті, до моменту оформлення Замовлення;

6.4.3. Належно оплатити та отримати оформлене відповідно до умов цієї Публічної оферти Замовлення.

6.4.4. При оформленні Замовлення надати інтернет-магазину повну інформацію, що необхідна для доставки Замовлення. Користувач/Покупець несе повну відповідальність за надання недостовірних відомостей, що спричинили неможливість належного виконання інтернет-магазином «slyvka.com.ua» своїх зобов’язань перед Клієнтом/Покупцем.

6.4.5. При отриманні Замовлення пересвідчитись у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту Замовлення. У випадку пошкоджень чи неповної комплектності Замовлення – зафіксувати усі такі пошкодження (відмінності) в Акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, яка доставила Замовлення.

6.4.6. Ознайомитись із Правилами перевезення вантажів служб доставки до моменту оформлення Замовлення.

7. Відповідальність сторін. Форс-мажорні обставини.

7.1. Сторони відповідальні за невиконання або неналежне виконання цього Договору відповідно до чинного законодавства України з урахування положень цього Договору.

7.2. Жодна Сторона не відповідальна за невиконання або неналежне виконання цього Договору, якщо така Сторона доведе, що таке невиконання або неналежне виконання сталося не з її вини.

7.3. Жодна Сторона не відповідальна за невиконання або неналежне виконання цього Договору, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Дія тїєї чи іншої обставини непереборної сили (форс-мажорної обставини) підтверджується у встановленому чинним законодавством України та/або міжнародними договорами (угодами), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

7.3.1. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону про виникнення таких обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні документи, які свідчать про виникнення таких обставин.

7.3.2. Якщо внаслідок дії форс-мажорних обставин невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна зі Сторін має право відмовитись від цього Договору в односторонньому порядку, повідомивши про це іншу сторону. Незважаючи на форс-мажор, Сторони остаточно взаєморозраховуються.

7.4. Продавець не відповідальний за якість функціонування каналів зв’язку загального користування та можливі недоліки функціонування мереж передачі даних (зокрема, але не тільки, мережі Інтернет), за допомогою яких забезпечується доступ до Сайту.

7.5. Матеріали та послуги Сайту надаються без гарантій. Інтернет-магазин «slyvka.com.ua» не гарантує повноти матеріалів, що надаються на Сайті. Адміністрація інтернет-магазину «slyvka.com.ua» в будь-який час без повідомлення може вносити зміни до матеріалів, що розміщені на Сайті, а також до згаданих у них продуктів і цін.

8. Вирішення суперечок

8.1. Цей Договір регулюється та тлумачиться відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Будь-які суперечки та вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, зокрема стосовно його тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

8.3. Будь-які суперечки та вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, зокрема стосовно його тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, яку Сторонам не вдається врегулювати шляхом переговорів, остаточно вирішують судові органи України відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством України.

9. Збір та обробка персональних даних

9.1. При Акцепті Договору Користувач/Покупець надає свою згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010.

9.2. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних: поміщати персональні дані в бази (без додаткового повідомлення про це), довічно зберігати їх, накопичувати, оновлювати, змінювати за необхідності. Інтернет-магазин «slyvka.com.ua» зобов’язується захищати інформацію від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати контакти будь-якій третій стороні (крім пов’язаних осіб, комерційних партнерів, уповноважених інтернет-магазином осіб безпосередньої обробляти дані для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).

9.3. Надана Користувачем/Покупцем інформація використовується при опрацюванні Замовлення, а також для надання Користувачу/Покупцю комерційних пропозицій.

9.4. З метою забезпечення Користувача/Покупця інформацією щодо продукції розміщеної на Сайті, інтернет-магазин «slyvka.com.ua» може надсилати на вказану при реєстрації адресу електронної пошти інформаційні повідомлення.

10. Роздільність та недійсність

10.1. Якщо будь-яке положення цього Договору буде визнане будь-яким судом чи компетентним органом не чинним, незаконним чи таким, що не має юридичного значення, таке положення не буде частиною Договору і цей факт не впливає на правочинність решти положень цього Договору.

10.2. Недійсні положення замінюються або доповнюються дійсними та чинними положеннями, що найточніше відповідають економічним цілям цього Договору. У будь-якому випадку, коли будь-яке положення Договору є чи стає недійсним, Сторони зобов’язуються внести зміни до цього Договору з метою збереження чинності його умов та положень.

11. Прикінцеві положення

11.1. Договір стає чинним з моменту його публікаціїна Сайті, а для Користувача/Покупця – з моменту його Акцепту, та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. Договір (оферта) діє для необмеженого кола осіб, які приєднуються до його умов.

11.2. Фотографії Товару, що містить сторінка Сайту, є художніми. Описи/характеристики Товару не претендують на всезагальну вичерпність інформації та можуть містити одруківки.

11.3. Інтернет-магазин «slyvka.com.ua» залишає за собою право розширювати і скорочувати товарну пропозицію на Сайті.